Een overzicht van trajecten waarbij Degeneralist.nl bij betrokken is:

Gemeente Zaandam

Degeneralist.nl ondersteund bij de doorontwikkeling van de jeugdteams van de Zaandstad regio. Het leer- en ontwikkeltraject is gericht op het delen van ervaringen tussen de verschillende teams en de doorontwikkeling van de inhoudelijke opgave van de teams.

Gemeente Enschede

Enschede heeft op het gebied van wijkgericht werken de afgelopen jaren reeds veel ervaringen opgedaan. Met de komst van meer zorgtaken is definitef gekozen bij negen wijkteams. Alle professionals in deze nieuwe sociale teams zijn door DeGeneralist.nl in samenwerking met het Nederland Jeugdinstituut getraind.

JeugdKetenTalent Amersfoort

De gemeente Amersfoort is in januari 2013 in de wijk Soesterkwartier met een proeftuin  van start gegaan met de opdracht om te experimenteren met andere werkwijzen die bijdragen aan de vormgeving van jeugdzorg na transitie in de regio Eemland.

Dit traject werd ondersteund door JeugdKetenTalent met als doel het faciliteren/ondersteunen van professionals en managers in het nieuwe wijkteam.
Daarnaast werken 16 verschillende professionals aan ondersteunende projecten die mede vorm gaan geven aan de situatie na Transitie.  Dit leerwerktraject wordt direct gekoppeld aan de proeftuin Soesterkwartier om het leerrendement te vergroten.

Monitor experimenten Jeugdzorg Regio Eemland
In verschillende gemeenten binnen de regio Eemland wordt geëxperimenteerd met de vormgeving van het sociale domein. Degeneralist.nl heeft de verschillende resultaten gemonitord en vastgelegd ten behoeve van ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming.

Projectleider samenwerking huisartsen en gemeenten

De huisartsen zijn een belangrijke toeganspoort tot zorg. Met dit experiment is de samenwerking tussen huisartsen en medewerkers van het sociale team  vormgegeven.

Kick-start trainingen nieuwe sociale teams Regio Eemland

Voor de stad Amersfoort en omliggende gemeenten verzorgt Degeneralist.nl de kick-start trainingen voor nieuwe sociale teams.

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Reeks van trainingen gericht op de sociale wijkteams die begin 2013 zijn gestart. Thema’s in de trainingen zijn Eigen Kracht, regie pakken in het gezin, methodisch werken en goede dossiervorming.

Raad voor de Kinderbescherming

Met de MT-leden wordt bekeken wat de ontwikkelopgave van medewerkers is met betrekking tot aansluiting vinden bij de reorganisatie van het voorveld naar een meer Eigen Kracht-gerichte aanpak. Wat gaat dit van onze medewerkers vragen? Welke ontwikkeling dienen wij door te maken?

Jeugdzorginstelling
Opzetten programma waarin de inhoudelijke veranderopgave in samenhang is uitgewerkt en projecten zijn vormgegeven. De veranderopgave richt zich zowel op de professionals, de positionering als de samenwerking met de omgeving.

Begeleiding fusie tussen jeugd-ggz en jeugdzorg

Begeleiding van de totstandkoming van een fusiedocument op basis waarvan de raden van toezicht in staat worden gesteld een afweging rondom een mogelijke fusie te maken.